آسیب پذیری هااخبار فوریوصله های امنیتی

مایکروسافت 95 باگ امنیتی را فیکس کرد

اخبار سایبری

مایکروسافت پچ به روزرسانی امنیتی آگوست را در روز سه شنبه منتشر کرد و 95 مسئله امنیتی را از حملات ساده کلاهبرداری گرفته تا اجرای کد از راه دور برطرف کرد.

این وصله های امنیتی شامل :

 • Active Directory
 • HTTP / 2
 • درایور بلوتوث مایکروسافت
 • مرورگرهای مایکروسافت
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Edge
 • مؤلفه گرافیک مایکروسافت
 • موتور پایگاه داده JET مایکروسافت
 • موتور محافظت از بدافزارهای مایکروسافت
 • Microsoft NTFS
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Scriptting Engine
 • مایکروسافت ویندوز
 • مایکروسافت XML
 • خدمات اصلی مایکروسافت XML
 • خدمات آنلاین
 • ویژوال استودیو
 • ویندوز – لینوکس
 • ویندوز DHCP Client
 • ویندوز DHCP سرور
 • ویندوز Hyper-V
 • هسته ویندوز
 • ویندوز RDP
 • اسکریپت نویسی ویندوز
 • ویندوز شل و ویندوز SymCrypt
Product CVE number CVE title Severity
Active Directory ADV190023 Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing
HTTP/2 CVE-2019-9511 HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability Important
HTTP/2 CVE-2019-9512 HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability Important
HTTP/2 CVE-2019-9513 HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability Important
HTTP/2 CVE-2019-9514 HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability Important
HTTP/2 CVE-2019-9518 HTTP/2 Server Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Bluetooth Driver CVE-2019-9506 Encryption Key Negotiation of Bluetooth Vulnerability Important
Microsoft Browsers CVE-2019-1192 Microsoft Browsers Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Browsers CVE-2019-1193 Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability Low
Microsoft Dynamics CVE-2019-1229 Dynamics On-Premise Privilege Escalation Vulnerability Important
Microsoft Edge CVE-2019-1030 Microsoft Edge Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1078 Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1143 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1144 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1145 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1148 Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1149 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1150 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1151 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1152 Microsoft Graphics Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1153 Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1154 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1158 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1146 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1147 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1155 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1156 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1157 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Malware Protection Engine CVE-2019-1161 Microsoft Defender Privilege Escalation Vulnerability Important
Microsoft NTFS CVE-2019-1170 Windows NTFS Privilege Escalation Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1199 Microsoft Outlook Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1200 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1201 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1204 Microsoft Outlook Elevation of Privilege Important
Microsoft Office CVE-2019-1205 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2019-1218 Outlook iOS Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1202 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1203 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Important
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1131 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1133 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1139 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1140 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1141 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1194 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1195 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1196 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1197 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2019-1172 Windows Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1173 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1174 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1175 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1178 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1179 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1180 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-0716 Windows Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1162 Windows ALPC Privilege Escalation Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1163 Windows File Signature Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1168 Microsoft Windows p2pimsvc Privilege Escalation Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1176 DirectX privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1177 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1186 Windows privilege elevation vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1188 LNK Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2019-1198 Microsoft Windows Elevation of Privilege Important
Microsoft XML CVE-2019-1187 XmlLite Runtime Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft XML Core Services CVE-2019-1057 MS XML Remote Code Execution Vulnerability Important
Online Services ADV190014 Microsoft Live Accounts Privilege Escalation Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2019-1211 Git for Visual Studio Privilege Escalation Vulnerability Important
Windows – Linux CVE-2019-1185 Windows Subsystem for Linux Privilege Escalation Vulnerability Important
Windows DHCP Client CVE-2019-0736 Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows DHCP Server CVE-2019-1206 Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2019-1212 Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2019-1213 Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Hyper-V CVE-2019-0965 Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Hyper-V CVE-2019-0714 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0715 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0717 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0718 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0720 Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Hyper-V CVE-2019-0723 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1159 Windows Kernel Privilege Escalation Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1164 Windows Kernel Privilege Escalation Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1169 Win32k Privilege Escalation Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1190 Windows Image Elevation of Privilege Important
Windows Kernel CVE-2019-1227 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1228 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1181 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1182 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1222 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1223 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Denial of Service Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1224 Remote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1225 Remote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1226 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Scripting CVE-2019-1183 Windows VBScript Engine Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Shell CVE-2019-1184 Windows privilege elevation vulnerability Important
Windows SymCrypt CVE-2019-1171 SymCrypt Information Disclosure Vulnerability Important

دیدگاهتان را بنویسید